Komornik Sądowy Andrzej Oczkowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Kancelaria Komornicza nr XXIII w Rzeszowie

ul. Matejki 8A, 35-064 Rzeszów

Telefon 17 8674340

Email: rzeszow.oczkowski@komornik.pl

Wyślij wiadomość

Komornik Sądowy Rzeszów

Witamy na stronie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzeja Oczkowskiego.

Kancelaria Komornicza nr XXIII w Rzeszowie

– Przyjmowanie stron –

Kancelaria mieści się przy ulicy Matejki 8A w Rzeszowie na drugim piętrze. Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 9:00-13:00. Istnieje możliwość umówienia wizyty w innym terminie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Kontakt możliwy w godzinach pracy Kancelarii Komornika pod numerem telefonu 17 – 867 43 40 lub poprzez adres mailowy: rzeszow.oczkowski@komornik.pl

Komornik Rzeszów – Spłata zadłużenia

Wpłat można dokonać osobiście w biurze komornika lub przelewem bankowym na następujący numer rachunku bankowego: BNP Paribas Bank Polska S.A. 27 16001462 1898 6106 5000 0004 IBAN PL27 16001462 1898 6106 5000 0004 NR SWIFT/BIC PPABPLPK W tytule przelewu należy podać sygnaturę GKM / KM / KMS / KMN / KMP oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika.

Komornik Sądowy Andrzej Oczkowsk – Kancelaria posiada dostęp do systemów

Kancelaria komornicza dostęp do systemów

KIR Ognivo

Za pomocą tego systemu komornik sądowy ma między innymi możliwość ustalenia, czy dłużnik posiada rachunki bankowe. System Ognivo do obsługi zajęć wierzytelności z rachunków zapewnia wymianę dokumentów związanych z zajęciem wierzytelności z rachunku bankowego, pomiędzy komornikiem sądowym a bankiem.

EPU – Złożenie wniosku do komornika

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze umożliwia złożenie przez Internet elektronicznych wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczej. Dzięki EPU komornik może pobierać wnioski wraz z tytułem poprzez system teleinformatyczny i tym samym przystąpić do egzekwowania należności Interesantów.

PUE – Platforma Usług Elektronicznych

PUE-ZUS – jest to platforma, która ułatwia współpracę komornika sądowego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Pomaga ona przede wszystkim w szybki sposób uzyskać informacje na temat źródeł dochodu dłużnika.

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

W tym systemie teleinformatycznym, zawierającym spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, komornik ma możliwość sprawdzić, czy dany dłużnik posiada działalność gospodarczą. Zapytanie w systemie CEIDG jest bezpłatne.

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Kancelaria komornicza mając dostęp elektroniczny do systemu może składać zapytania w trybie teletransmisji danych i tym samym uzyskać pomocne informacje o pojazdach oraz ich posiadaczach. W ten sposób komornik sądowy może sprawdzić, czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego.

CEPiK

Za pomocą systemu ePUAP komornik sądowy może przyspieszyć korespondencję z innymi podmiotami takimi jak np. ZUS czy US, poprzez bezpieczną wymianę pism drogą elektroniczną.

Komornik Online

Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu komornik w dowolnym miejscu posiada dostęp do danych prowadzonych przez kancelarię spraw egzekucyjnych. Z programu Komornik Online mogą korzystać również wierzyciele lub ich pełnomocnicy po nadaniu uprawnień tylko i wyłącznie dla spraw, w które są zaangażowani.

Komornik Sądowy Rzeszów

Kim jest komornik sądowy?

Komornik sądowy, który sprawuje urząd działający przy sądzie rejonowym, w tak zwanych rewirach, zgodnie z ustawą jest funkcjonariuszem publicznym. Do głównych zadań komornika należy zgodnie z orzeczeniem sądu ściąganie należności dla wierzyciela, pochodzących niewątpliwie z majątku dłużnika. Inaczej ujmując działanie polega na wykonywaniu wyroków o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Osoba ta swoje czynności wykonuje w sposób określony przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz w sposób przewidziany w ustawie o komornikach sądowych, pod nadzorem prezesa właściwego terytorialnie sądu rejonowego. W ramach postępowania egzekucyjnego komornik doprowadza do realizacji orzeczenia sądu. Tak więc przy zastosowaniu określonych środków przymusu, egzekwując ustaloną kwotę pieniężną, jest gwarantem wykonalności wyroku sądowego. Należy dodać, iż komornik korzysta ze szczególnej ochrony prawa karnego, która przysługuje również innym funkcjonariuszom publicznym.

Komornik Rzeszów – postępowanie komornicze

Egzekucja komornicza jest to proces, który rozpoczyna się w momencie, gdy dłużnik mimo wydanego przez sąd tytułu wykonawczego, nie spłaca prawomocnie zasądzonego zadłużenia. Komornik sądowy wszczyna postępowanie komornicze wyłącznie na wniosek wierzyciela po nadaniu klauzuli wykonalności. Tak więc to wierzyciel decyduje o skierowaniu sprawy do komornika, aby stał się on faktycznym decydentem postępowania. Dodatkowo wierzyciel w swoim wniosku wskazuje sposoby egzekucji, czyli z jakich środków należy ściągać pieniądze z zasądzonego długu. I od jego woli zależy też z jakich środków przymusu skorzysta komornik. Najczęściej są to oczywiście: wynagrodzenie za pracę, rachunek bankowy, emerytura lub renta, ale także nadpłaty podatku, jak również ruchomości bądź nieruchomości dłużnika.

Jeżeli wierzyciel chce skorzystać z pomocy komornika sądowego, musi najpierw złożyć odpowiedni wniosek o wszczęcie takowego postępowania. Z reguły wniosek ten kieruje się do komornika z rewiru, w którym zamieszkuje dłużnik. Poza danymi dotyczącymi dłużnika we wniosku należy podać kwotę należności oraz wspomniane wyżej sposoby egzekwowania długu. Jeżeli podczas zastosowania określonych w prawie środków przymusu zostaną zajęte składniki majątku w postaci ruchomości lub nieruchomości, wówczas są one spieniężane w ramach licytacji komorniczej. Natomiast obwieszczenia o licytacjach są zamieszczane w serwisie internetowym Krajowej Rady Komorniczej.

Komornik Podkarpacie – kto może zostać komornikiem sądowym?

Aby móc sprawować profesję komornika sądowego należy bezwzględnie spełniać określone w prawie warunki. Najważniejsze z nich to:
– wiek, a mianowicie ukończenie 26-ego roku życia;
– posiadanie polskiego obywatelstwa;
– nieposzlakowana opinia, czyli brak zarzutów co do zachowań sprzecznych z normami moralnymi, etycznymi oraz prawnymi;
– posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych.
Kandydat na komornika sądowego nie może przy tym być karanym za przestępstwa bądź przestępstwa skarbowe, jak również nie może być podejrzewanym o popełnienie przestępstwa. Równie istotne jest stosowne wykształcenie, tj. tytuł magistra z zakresu prawa oraz przygotowanie zawodowe. Tak więc kandydat musi odbyć aplikację komorniczą i staż na stanowisku asesora komorniczego. Oczywiście spełniając powyższe należy złożyć egzamin komorniczy, po którym dopiero ma miejsce mianowanie do pełnienia funkcji komornika przez Ministra Sprawiedliwości.